Case study: Primjena MS Project server infrastrukture za upravljanje strateškim projektima u Elektroprivredi BiH  

MS Project server se u Elektroprivredi BiH koristi još od 2017.godine. Projekat je inicijalno implementiran sa ciljem da omogući uspostavu centralizirane platforme za upravljanje velikim brojem projekata ulaganja u elektrodistributivne sisteme.

Nakon višegodišnjih pozitivnih iskustava u korištenju sistema, sa više od 7.000 projekata, te uspješnim integracijama sa Oracle bazama podataka i SAP sistemom, menadžment kompanije je prepoznao poslovnu potrebu da se sistem proširi i na ostale segmente upravljanja projektima. IT tim Elektroprivrede je samostalno uradio prilagodbu i konfiguraciju sistema za potrebe upravljanje projektima kapitalnih investicija, strateškog razvoja, kao i projektima ulaganja u proizvodnim podružnicama (termoelektrane i hidroelektrane), a sve sa ciljem postizanja maksimalne transparentnosti i vidljivosti svih aspekata projekata, uključujući: dinamiku realizacije, resurse, planirani i ostvareni budžet, kašnjenja u realizaciji projekata.

Predavanje daje: pregled postojećeg stanja sistema, opis poslovnih zahtjeva, te prezentaciju tehničkog rješenja koje uključuje: pregled arhitekture sistema (MS SQL baza podataka, Project server i SharePoint, OLAP, BI Excel), prilagodbu Project servera (kreiranje novih Enterprise Project Types, Project Details Page, Project templates, ...), integraciju sa Oracle bazom ulaganja, SAP FMIS sistemom, kao i BI izvještaje koji sadrže pregled svih relevantnih podataka koji se putem predefiniranih skripti dostavljaju menadžmentu. Rad daje pregled ostvarenih efekata uspostave sistema, te poslovne odluke koje su donesene kao rezultat praćenja projekata. Predavanje uključuje i live demo prezentaciju konfiguracije.

 


Internet pristup (laptop predavača), projektor

MS Project / Server  

Napredni (300)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

30 %

Sala 2, 27.10.2022. 17:00 - 17:45